Home Page
 
Брой 3-4/2003
АРХИВ
Материалите са публикувани със съкращения

:: ИТОНГ България – със сертификат за съответствие на строителните продукти

За деветте години, откакто съществува, ИТОНГ България ЕООД постигна изключително развитие, като увеличи девет пъти производството на блокчета за зидане YTONG – от 30 000 m3 през първата, 1994 г., до 275 000 m³ през 2002 г. Това на практика означава, че със същия темп този, сравнително нов за страната ни строителен материал бързо измества класическите тухли. Той безапелационно доказа, че е най-подходящият строителен материал за изграждане на вътрешни и външни стени, на различни облицовки в жилищни, обществени, промишлени и селскостопански сгради. Блокчетата YTONG са единственият строителен материал, който успешно съчетава конструктивни и топлоизолационни качества.
Сред причините за успеха на блокчетата YTONG са и естествените природни суровини (пясък, цимент, вар, гипс и вода), от които се изработва. Производството се осъществява в модерния завод на фирмата в Кремиковци при непрекъснат контрол на суровините и качеството на произвежданата продукция. Освен в заводската лаборатория, качеството на продукцията и нейните физико-химически параметри се контролират и от редица авторитетни, независими институти (НИСИ, НИПАБ – МВР, ХЕИ), които издават сертификати за топлопроводността, звукоизолиращите свойства, за пожароустойчивостта и други параметри. Така клиентите на ИТОНГ България получават строителен материал с доказани физико-механични качества.
От края на 2001 г. в ИТОНГ България ЕООД официално се прилага и сертифицирана система за управление на качеството по БДС EN ISO 9002:1994. През декември 2002 г. фирмата премина успешен одит на системата за производствен контрол и бе сертифицирана съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти. Въз основа на получения сертификат ИТОНГ България стана една от първите фирми в България, които предоставят на своите клиенти „Декларация за съответствие на произвежданите продукти с изискванията на наредбата“.
ИТОНГ България произвежда блокчета с дължина 60 cm, височина 25 cm и дебелина от 5 до 35 cm (със стъпка 2,5 cm). Най-често използвани са блокчетата с клас на якост В 2,5 МРа (25 kg/cm²) и обемна плътност D 500 kg/m³, които са предназначени за неносещи стени. Блокчетата с клас на якост В 5 МРа (50 kg/cm²) и обемна плътност D 600 kg/m³ са предназначени за изпълнение на самоносещи се и носещи зидарии, включително и за зидани противоземетръсни шайби в сгради с височина до 3 етажа.
От септември 2002 г. ИТОНГ България започна редовното производство на нов продукт – блокчета за зидария с повишена звукоизолационна способност. Те имат клас по якост В 5 МРа и обемна плътност D 700 kg/m³. С това фирмата отговаря на последните изменения на „Нормите за проектиране на защита от шума“, с които се завишиха изискванията към звукоизолацията в сградите. Според тях минималният изчислителен индекс на изолация от въздушен шум за стени между две съседни стаи в жилище или офиси става 40 dB.
По-добрата изолация от въздушен шум при стени, изградени от новите блокчета, се дължи на увеличеното обемно тегло на материала. Якостта от 5 МРа позволява успешното поемане от преградните стени, без поява на пукнатини, на различни допълнителни натоварвания, например, когато стоманобетонните плочи се отливат директно върху неносещата зидария, без тя да се отделя чрез полагане на плочи стиропор. Проведените в лабораторията по строителна акустика на НИСИ – София изпитания са показали, че стена от новите блокчета с дебелина 150 mm, с двустранна гипсова шпакловка по 5 mm има лабораторен индекс на изолация от въздушен шум R'w = 47 dB. След обработка на резултатите е определен и изчислителният индекс на изолация от въздушен шум R'w = 41 dB, който може да се използва при проектиране. Изчислителният индекс е по-малък от лабораторния, тъй като са отчетени реалните експлоатационни условия – по-ниската влажност на зидовете в сравнение с влажността на изпитваните блокчета и влиянието на обходни пътища (стоманобетонна плоча и съседни стени) за преминаване на звука. Крайният извод е, че преградни стени с дебелина 15 cm, изградени с новите блокчета YTONG, напълно удовлетворят новите, по-високи норми за звукоизолация.   

начало


ИТОНГ България – със сертификат за съответствие на строителните продукти

Новият Mr. Bricolage

 
Статии за: